Hoppa till innehåll

Policy för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Collector Inkasso AB (556262-6423). Collector Inkasso AB benämnds nedan som ”vi”.

Varför vi behandlar personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas för att driva in den fordran som vi eller vår kund har på dig. För att fullgöra ovanstående syfte kan dina personuppgifter komma att behandlas vid bedömning av betalningsförmåga. Dina personuppgifter kan också behandlas om det är nödvändigt för att delge dig vissa dokument.

Får vi behandla personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast när vi har laglig grund för behandlingen. Inkasso är en uppgift av allmänt intresse och vi har därför laglig grund att behandla dina personuppgifter i inkassosyfte.

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar den information som är nödvändig för att fullgöra vårt uppdrag. För att säkerställa att personuppgifter inte sprids till utomstående kan vi komma att behandla ditt personnummer, namn och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. För att korrekt kunna bedöma din betalningsförmåga kan vi komma att behandla finansiell information om dig vilket inkluderar kredithistorik, information om skulder och betalningsanmärkningar och kreditbetyg. Dina personuppgifter samlas främst in från vår kund, offentliga register, myndigheter och kreditupplysningsföretag.

Känsliga personuppgifter
Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att behandla känsliga personuppgifter.

Delning av personuppgifter och överföring till andra länder
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vår kund (d.v.s din borgenär) och våra leverantörer som exempelvis juridiska ombud, kreditupplysningsföretag, delgivningsföretag samt statliga myndigheter. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till annat land då det är nödvändigt för att fullgöra våra inkassouppgifter, exempelvis om du bor i ett land utanför Sverige.

Hur länge personuppgifter sparas
Vi kommer vi spara dina uppgifter i enlighet med god inkassosed vilket innebär att dina personuppgifter kommer raderas eller anonymisera senast 36 månader efter att ditt ärende har avslutats, om vi inte måste spara uppgifterna under en längre tid i enlighet med ett annat förenligt ändamål eller på grund av laglig förpliktelse.

Automatiskt beslutsfattande
Du kommer inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har vidare rätt till rättelse, om någon av de uppgifter vi behandlar är felaktig. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi raderar informationen om dig. Från den tid du invänder mot vår behandling, eller om du begär att vi rättar dina uppgifter till dess att vi tagit ställning till din begäran, har du rätt till begränsad behandling. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Behandlar vi dina personuppgifter på grund av samtycke eller avtal har du rätt att begära ut dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format eller få dem överlämnade till annan personuppgiftsansvarig. Behandlar vi dina personuppgifter på grund av samtycke kan du närsomhelst omedelbart återkalla ditt samtycke.
Anser du att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på info@collectorinkasso.se eller 0522 – 40 00 00. Du kan även klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och klagomålsförfarandet finns här.